CO2 heffing op producten China aub!

Je hoeft geen econoom of expert in duurzaamheid te zijn om te beseffen dat het niet kan dat producten uit China zo goedkoop zijn wanneer ze onder dezelfde milieuwetgeving van het westen worden geproduceerd.

En hier in Nederland maken we ons druk om het milieu maar kopen we nog wel de zo goedkoop mogelijke spullen uit China. Dit ten nadele van alles wat in Nederland of Europa wordt gemaakt. Vraagt iemand zich wel eens af hoe die spullen zo goedkoop gemaakt worden wanneer deze ook nog eens over de aardbol vervoerd moeten worden?

50 gigawatt aan kolencentrales worden gebouwd

Dat is een capaciteit van zo’n 65-70 kolencentrales zoals de nieuwste kolencentrales in Rotterdam en Groningen zijn gebouwd. En deze in Nederland zijn de meest schone die je kan kopen. De normen in China zijn minder en worden zeker ook nog eens minder gehandhaafd. De komende jaren zou de aanvullende capaciteit aan kolencentrales kunnen oplopen naar 290 gigawatt. Dus nog een kleine 400 extra kolencentrales.

Zolang China niet wordt beboet wil ik geen extra milieubelasting betalen of investering in duurzaamheid doen om het ongelijke speelveld nog verder te vergroten.

Milieutransitie laten financieren door CO2 heffing op Chinese producten

Persoonlijk ben ik een groot voorstander van het motto; de vervuiler betaald.
Nou, dat kan in dit geval prima. Zorg dat op Chinese producten en van producten uit vervuilende landen een CO2 heffing of milieuheffing wordt gezet. En van de baten uit deze heffing kunnen wij hier een deel van de transitie gaan betalen. Een land wat nu nog willens en wetens grootschalig gaat inzetten op kolencentrales moet je daarmee niet weg laten komen.

Naast China worden ook nieuwe kolencentrales gebouwd in Polen, Turkije, Pakistan, India, Japan, Indonesië, Vietnam en Zuid-Afrika.

Biomassa wel of niet voor energie?

De discussie over de duurzaamheid van biomassa voor de productie van warmte of elektriciteit is in alle hevigheid herstart in dit jaar.

Net voor de formele discussie in de Tweede Kamer over het Energieakkoord, op 12 januari, wordt door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) een visiedocument gepubliceerd. Dit document “Biobrandstof en hout als energiebronnen” geeft een hele enge visie op de inzet van hout in elektriciteitscentrales en bio-brandstoffen in auto’s of vrachtwagens. Ze gaan daarin, al mist de wetenschappelijke onderbouwing, zover dat ze stellen dat deze niet of nauwelijks bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot. En dat ze daarmee niet geschikt zijn als transitiebrandstof naar een duurzame energievoorziening.

Dat heeft de nodige discussies uitgelokt. Zo heeft niet lang daarna de Universiteit van Utrecht een onderzoek van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling een syntheserapport uitgebracht over de synergie tussen landbouw en bio-energie met als titel “Verhoging biobrandstofproductie zonder indirecte effecten mogelijk”. Dit wetenschappelijke stuk geeft een andere visie op het artikel van de KNAW.

Op 14 januari staat een interview gepubliceerd in de Volkskracht met Andre Faaij. Hierin stelt Andre dat KNAW biomassa zwart heeft gemaakt om de discussie over het Energieakkoord in de Tweede Kamer te beïnvloeden. Zo reageert Andre op de onzinnige stelling van het KNAW rapport dat bijstoken van hout in Nederlandse kolencentrales zou gaan leiden tot het rooien van 2000 vierkante kilometer bos. Het KNAW ‘ vergeet’ hier voor het gemak dat de biomassa voor bijstook altijd resthout betreft, los van het feit dat inzet van gehele bomen kostentechnisch al niet uit zou komen.

Ik ben benieuwd welke partijen uit zwakte naar het KNAW rapport zullen verwijzen in hun betoog en welke de wetenschappelijke route durven te bewandelen. In ieder geval is het helder dat alleen vervanging van fossiele brandstof door biomassa en biobrandstoffen nooit mogelijk is. Het is altijd een kwestie van en verhogen van efficiency, inzet van bronnen als zon- en windenergie en de inzet van bio-brandstoffen. Naar nog vele, vele andere noodzakelijke alternatieven.

Persoonlijk zie ik de toekomst in bio-raffinage waarbij we de reststoffen inzetten als brandstof voor een bio-centrale, bijstook in een kolencentrale of als vergistbaar materiaal voor een groen-gas installatie.

 

Koude winter in de USA geeft hogere kolenprijs Europa

NijmegenWaar eerst werd gewaarschuwd voor een horror winter in Europa, blijkt dat de winter in de Verenigde Staten daar meer van weg heeft gehad. Er is door de lage temperaturen veel vraag naar verwarming, veelal in de vorm van elektriciteit. Hierdoor is de, vanaf 2008 zeer lage, gasprijs in de VS ook flink gestegen. De prijs van aardgas is door de schaliegas boom in de VS flink gedaald en deze prijs toename door extra vraag vormt een trendbreuk.  Er zijn ook weer kolencentrales opgestart die ten gevolge van de lage gasprijs in de mottenballen waren geplaatst, veel grote kolencentrales draaien weer volop.

Het effect is dat de afgelopen week de prijs van kolen weer naar een vier-jaar hoogtepunt is geklommen. Dit zal slechts een tijdelijk effect hebben, de wereldmarktprijs zal niet snel langdurig worden beïnvloed omdat een winter nu eenmaal niet lang duurt. Mogelijk zet dit wel een hogere bodemprijs op de wereld neer, daar voor de komende winters ook capaciteit ingekocht of gereserveerd gaat worden.

In Nederland is dankzij de flauwe winter een overschot aan gas, wat opgeslagen ligt in de buffers.

De Verenigde Staten hebben voor een totale capaciteit van 7130 MW aan nieuwe gascapaciteit gebouwd in afgelopen jaar, 2013. Daar waar in Nederland, net als overal in Europa, gascentrale hier door de lage kolenprijs uit de markt gedrukt zijn.

Nog lang geen nieuw energieakkoord

In de media lees je berichten als “Binnen vijf jaar worden de vijf oude kolencentrales in Nederland gesloten.”, ” eigenaren van slecht geïsoleerde huizen zullen meer betalen voor hun energie.”

Maar dit zijn slechts twee van de beschikbare opties die staan in een concepttekst van het Nationaal Energieakkoord, waarover in de Sociaal-Economische Raad (SER) wordt onderhandeld met tientallen maatschappelijke organisaties en de betrokken ministeries. In juni moet er een definitieve tekst liggen.

De status van de concepttekst, die donderdag via De Telegraaf uitlekte, is nog zeer voorlopig. De onderhandelingen verlopen nog altijd zeer moeizaam.

Het sluiten van de vijf oude kolencentrales lijkt op zich haalbaar: de centrales zijn afgeschreven. Maar dankzij de huidige lage kolenprijzen renderen ze nog steeds. De energiebedrijven willen dan ook wisselgeld voor de sluiting. Eén mogelijkheid is dat de per 1 januari ingevoerde kolenbelasting wordt geschrapt, de andere mogelijkheid is dat ze (meer) financiële steun krijgen voor de bijstook van biomassa (houtsnippers) in hun centrales, of voor de ombouw van de oude kolencentrales in biomassacentrales.

De doelstelling van 16 procent duurzame energie in 2020 lijkt op zich niet meer ter discussie te staan. Wel willen werkgevers dat dit doel zo goedkoop mogelijk wordt gehaald. Dat zou betekenen dat er minder dure windmolens op zee worden gebouwd en meer op land, of dat er meer biomassa moet worden verstookt.

Nu is er 3,8 miljard euro per jaar begroot om het doel van 16 procent te halen. Dat wordt opgehaald via de energierekening van consumenten. Er gaan geruchten dat de werkgevers een deel van het uit te sparen geld zouden willen gebruiken om de chemische industrie te steunen, die te lijden heeft onder Amerikaanse concurrentie. Die profiteert van lagere gasprijzen daar.

Een hogere gasprijs voor consumenten zou overigens ‘koopkrachtneutraal’ moeten worden uitgevoerd, zeggen betrokkenen. Hoe dat eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. Volgens verschillende bronnen liggen de ministeries van Financiën en Economische Zaken dwars: die willen zo weinig mogelijk veranderen.

Onder leiding van voorzitter Wiebe Draijer begon de SER eind vorig jaar een proces om de Nederlandse energievoorziening te vergroenen. Aan vier tafels met 79 gesprekspartners komen verschillende onderwerpen aan de orde: van energiebesparing tot zuiniger transport.

De starttekst was ambitieus: ‘Het Energieakkoord voor duurzame groei beoogt de uiteenlopende belangen van de vele betrokkenen in Nederland te overbruggen en te verbinden. Dit in de wetenschap dat, op de lange termijn, het gezamenlijke belang ver uitstijgt boven de deelbelangen van afzonderlijke belanghebbenden.’

De vraag is of dat lukt.

Nuon : sluiting van gascentrales

Nuon dreigt gascentrales uit bedrijf te nemen als het nieuwe kabinet met aanvullende maatregelen komt om de uitstoot van CO2 in Nederland te beperken.

Verlaging van de uitstoot van het broeikasgas CO2 is een van de Europese doelstellingen, Nederland loopt zowel bij de verlaging van de CO2-uitstoot als bij de opwekking van duurzame energie achter bij de voor 2020 geformuleerde normen.

Vorige week stelde branchevereniging Energie Nederland – waar Nuon lid van is – voor om, bovenop de Europese maatregelen om de CO2-besparing te bereiken, strengere Nederlandse normen uit te vaardigen. Energie Nederland vindt dat een goed alternatief voor de bij veel stroomproducenten verfoeide kolenbelasting die per 1 januari wordt ingevoerd.

Strengere CO2-normen, betoogt Nuon, verslechteren de beroerde positie van gascentrales. Deze draaien nu al met verlies vanwege de hoge gasprijzen en de als gevolg van de crisis gedaalde stroomprijzen. Oudere gascentrales zijn al buiten bedrijf gesteld.

Nuon neemt binnenkort drie nieuwe gascentrales in bedrijf. Afschakeling van nog meer gascentrales betekent meer stroom uit kolencentrales en grotere import van stroom. Die bevindt zich nu al op een recordhoogte.

In Europees verband wordt het uitstootplafond de komende jaren stapsgewijs verlaagd om verduurzaming van de energieproductie te bevorderen. Door de economische crisis en het dalende energieverbruik dreigt dat beleid te mislukken.